Začlenění do hejna

Sloučení a založení nového hejna

Slepice vytvářejí silně sociální, hierarchicky uspořádané skupiny již v průběhu několika dní po vzájemném seznámení. Chybí-li v hejnu kohout, zaujme vůdčí pozici nejvíce dominantní slepice a ostatní se řadí hierarchicky pod ní podle míry jejich dominance. V okamžiku, kdy se slepice zařadí na své místo v hierarchii hejna, zklidní se a začne se cítit spokojeně.

Pro již založené a uspořádané hejno nejsou jiné slepice příliš vítány a hejno se může k nově příchozím zachovat překvapivě nepřátelsky. Představení nových slepic si tedy bude žádat trpělivost, ustálení nového složení hejna obvykle trvá několik týdnů. Neexistuje jednoduchá odpověď na způsob vytvoření šťastného hejna, způsoby seznámení mohou být odlišné a individuální, nicméně následující tipy mohu napomoci s většinou situací.

Vytvoření hejna ze slepiček z velkochovu

V případě, že shromáždíte do jedné skupiny zachráněné slepičky, je důležité si uvědomit, že tito ptáci se navzájem vůbec neznají a bude tedy nezbytné, aby si vytvořili zcela nové uspořádání v hejnu.

Zpočátku budou slepice věnovat svým novým společnicím větší pozornost a v této fázi mezi sebou bývají obvykle zdvořilé. Nicméně, během několika hodin se může jedna nebo více z nich začít projevovat dominantně a to klováním nebo napadáním ostatních, odhánět je od jídla a prohánět. Dominantní slepice také mohou vyskočit jiným slepicím na záda a tahat je za hřebínek; není to zrovna slušné chování, ale je to efektivní způsob prosazení autority.

Takové chování je ale přirozené a vede často k tomu, že méně dominantní ptáci přijmou nižší pozici v hierarchii hejna okamžitě; do týdne by se hejno mělo ustálit.

Soupeření o dominanci

Občas se může stát, že dva podobně dominantní ptáci budou chtít o roli ‘vůdčí slepice’ soupeřit a může to vyústit v souboje, kdy ptáci poměrně zle zápasí a klovou se. Umožněte jim tento souboj po dobu několika minut, obvykle se totiž jeden z ptáků vzdá, uteče a přijme své nižší postavení.

Slepice hejno

Pokud ale souboj pokračuje, vyrušte slepice, odveďte jejich pozornost a oddělte je tak: hvízdáním, tleskáním, fyzickým oddělením (zvedněte je a odneste je od sebe dostatečně daleko). Naneste jim na hřebínky vazelínu, abyste zabránili vzniku zálomků, které by mohly způsobit újmu zraněným ptákům.

Pokud mají slepice dostatek prostoru, jídla a vody, pak toto hašteření skončí do několika dní, maximálně týdnů.

Občas, zejména v omezeném prostoru, se jeden z ptáků může projevovat jako neústupný a vytrvalý rváč. Níže postavené slepice nemohou utéci a rvoucí se slepice uplatňuje svojí autoritu klováním a proháněním neustále.

Pokuste se vyvarovat takového chování tak, že poskytnete slepicím více prostoru. Za předpokladu, že mají slepice svůj prostor oplocený a bezpečný před predátory, ponechte je volně, to jim umožní se od sebe oddělit a nastolit uspořádání hejna rychleji.

Dominantní ptáci si mohou hlídat jídlo a vodu před ostatními, níže postavenými jedinci. Zajistěte slepicím krmení a vodu na více místech, tím tomuto zabráníte – dominantní slepice nemůže hlídat všechna tato místa najednou.

Pokud ale souboje stále trvají a slepice se zraňují do krve nebo jsou níže podřízené slepice jinak zbědované, pak peroucí se slepici na den odeberte z hejna, aby se hejno mohlo uklidnit a odpočinout si. Vždy je lákavé odebrat spíše slepici, která je obětí soubojů a hýčkat ji, ale to ji vystaví pouze nutnosti znovu se při návratu do hejna seznamovat a začlenit se do něj, takže je lepší věnovat jí péči v hejnu a odebrat ji z něj maximálně na krátkou dobu, viz dále v textu. Můžete také na krátkou dobu peroucí se slepici zavřít odděleně od ostatních (s jídlem a vodou), může to přispět ke snížení její sebejistoty a zredukovat míru její dominance.

Je li níže postavená slepice obzvláště zranitelná (lysiny, psychický stav) a vy nemáte prostor k oddělení peroucí se slepice, vezměte tuto níže postavenou slepici 3-4 krát každý den mimo hejno na maximálně 15 minut, kdy se s vámi o samotě v klidu nají a napije, aby mohla získat sílu a sebejistotu. Velmi rychle pochopí, že jste její spojenec a bude si kontakt s vámi užívat. Pečlivě a vydatně jí ošetřete hřebínek vazelínou. Podpořte její začlenění do hejna tak, že ji budete krmit s ostatními ptáky, ale buďte jí nablízku, aby si byla jistá vaší pomocí v případě potřeby (budete žasnout, jak rychle získají sebejistotu ve vaší přítomnosti).

V každém kurníku pomůže nastolit klid také dodatečné obohacení prostředí: kousky zelí, hromádky kukuřice, dokonce i blýskající se CD pověšená ve výši hlavy slepic jim dodají rozptýlení a něco, do čeho mohou klovat.

Nemoc

Občas se stává, že se slepice najednou začnou jiné slepici vyhýbat nebo naopak na ni začnou mít spadeno. To může být způsobené tím, že trpí nějakým skrytým zdravotním problémem, který ostatní slepice vnímají, ale my ho nevidíme. Důkladně slepici prohlédněte, abyste odhalili zjevné příznaky nemoci, pročtěte si naše zdravotní návody a/nebo ji vezměte k vašemu veterináři. Více o posouzení zdravotního stavu najdete v článku ZDE.

Pelichání

Pelichání přivodí slepici změnu v jejím chování, ztratí svoji pozici v hierarchii hejna a začne být tichá a stáhne se zpět. Jak ztrácí své peří, začne se chovat submisivně, „naříká“, když se k ní ostatní slepice přiblíží, ztuhne jako socha nebo uhání pryč, když se ocitne příliš blízko ostatním. To jsou projevy uznání jejího sníženého postavení. Sledujte pelichající slepici, zda není příliš zastrašovaná ostatními a dostatečně jí a pije. Pokud je to zapotřebí, vezměte jí 2-3 krát denně na 10-15 minut z hejna, aby měla neomezený přístup k jídlu a vodě. V okamžiku, kdy jí peří doroste, její hierarchické postavení se bude měnit a slepice si získá zpět své postavení v hejnu.

Představení nových slepic v již založeném hejnu

Všechny nové slepice je ideální držet odděleně, ale v dostatečné blízkosti hejna (aby na sebe slepice viděly a slyšely se) na týden až 10 dní. Je to důležitá karanténní doba v případě, že nové slepice nejsou nosnice z velkochovu (slepice z aukcí, obchodů - trhů a hobby chovatelů) a je tedy pravděpodobné, že nejsou očkované. Také je dobré slepice odčervit a ošetřit proti parazitům, v současnosti obzvláště proti čmelíkům. Prohlédněte slepice opravdu důkladně, abyste odhalili jakékoli příznaky nezvyklého chování, nemoci nebo nákazy.

Vždy se snažte poskytnout novým slepicím početní výhodu. Například, máte li 4 slepice, doporučujeme vzít si 6 nových slepic, abyste předešli šikaně a rvačkám ze strany stávajícího hejna (představit například 2 nové slepice hejnu v počtu 8 slepic by vytvořilo příliš velký stres pro nové slepice – stávající hejno bude v příliš velké početní převaze).

Sloučení dvou hejn bude zcela záviset na vašich podmínkách. Ideální způsob je zajistit oběma hejnům stejnou znalost sdíleného prostoru, takže ani jedno hejno nemá nad tím druhým převahu. Poskytněte proto novým slepicím čas, aby se seznámily s prostorem hejna, s možnými úkryty a zkratkami, které jim umožní uniknout před rvačkami a šikanou.

Máte li možnost, přesuňte na několik dní vaše stávající hejno do dočasného výběhu a do stálého výběhu dejte slepice nové. To nově příchozím ptákům umožní zvyknout si na svůj nový domov. Pokud je to možné, umožněte slepicím z obou hejn, aby na sebe viděly a v okamžiku, kdy si nové slepice přivyknou a začnou si být jisté a zabydlené, můžete dát obě hejna dohromady. Udělejte to v noci, když slepice spí, opatrně je zvedněte a přendejte do společného prostoru trvalého výběhu.

Je důležité nenechat takto sloučená hejna společně o samotě za úsvitu. V létě proto zatemněte okna například černými plastovými pytli. Zabráníte tak situaci, kdy by ve spojených hejnech propukly rvačky a šikana během vaší nepřítomnosti (než se vzbudíte a vstanete). Ve spojených hejnech bude i tak nevyhnutelně docházet k handrkování, než se rozšířené hejno uspořádá.

Pokud máte malý kurník bez možnosti jiného výběhu, nedoporučujeme si brát další ptáky a to do doby, než jim budete moci dát početní převahu nad stávajícími slepicemi. Sledovat sloučení nových slepic a stávajícího hejna v takových podmínkách může být velmi nepříjemné a to nejen pro ně.

Pokud máte velký prostor, pak zřiďte dočasné ubytování a ohrádku, abyste mohli obě hejna oddělit do doby, než si na sebe přivyknou a budou připravené se spojit do jednoho hejna. Budete li mít hejna ve dvou výbězích, můžete jim za soumraku na 30 minut umožnit pohybovat se na jednom území. Budou se více zajímat o hřadování, než o hašteření a může to být jemný způsob, jak hejna postupně spojit v průběhu cca týdne.

Během slučování hejn poskytněte slepicím co nejvíce prostoru a vždy jim vytvořte několik míst s krmením a vodou.

Všechny problémy při vytváření hejna by se měly vyřešit v průběhu dvou týdnů. Pokud ale přetrvávají, obraťte se na zkušené chovatele ve svém okolí.

(Tyto informace jsou převzaty od organizace British Hen Welfare Trust)

Organizátoři, spolupracovníci, partneři, sponzoři:

logoCiW
logoHnutí duha
logoCountry Live
logoZeldom
logoPDC
logoReHab